Klauzula informacyjna

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych z formularza kontaktowego przez

TERMOSAD PAWEŁ KACZMARCZYK

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Administrator

TERMOSAD PAWEŁ KACZMARCZYK ul. Opożdżew 29, 05-660 Opożdżew, Polska

NIP: 7971724661

 

Cele przetwarzania

Realizacja kontaktu i przesłanie aktualnej informacji handlowej dotyczącej towarów lub usług oferowanych przez TERMOSAD PAWEŁ KACZMARCZYK z wykorzystaniem danych umieszczonych w formularzu kontaktowym na stronie internetowej: https://termosad.com/

Podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wprowadzonych do formularza kontaktowego wynika z uzasadnionego interesu Administratora, tj. realizacji kontaktu z Panią/Panem [art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO].

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wprowadzonych do formularza kontaktowego jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze [art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO].

Kategorie odbiorców danych

Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

 Pracownicy TERMOSAD PAWEŁ KACZMARCZYK

Podmioty wykonujące na rzecz TERMOSAD PAWEŁ KACZMARCZYK usługi zewnętrzne: księgowe, informatyczne i rachunkowe na podstawie odrębnej umowy, wymagane do prawidłowej realizacji usług przez TERMOSAD PAWEŁ KACZMARCZYK

Okres przechowywania danych

Dane będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz innych ciążących na TERMOSAD PAWEŁ KACZMARCZYK zobowiązań publicznoprawnych.

Do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie. Dane będą usunięte niezwłocznie po cofnięciu zgody na ich przetwarzanie.

Prawa związane z przetwarzaniem

Prawo do żądania od administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Prawo do przenoszenia danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawo do sprzeciwu.

Kontakt w sprawie RODO: TERMOSAD PAWEŁ KACZMARCZYK ul. Opożdżew 29, 05-660 Opożdżew, Polska, email: termosadkaczmarczyk@gmail.com

Informacje dodatkowe

Podanie danych, przed zawarciem umowy z TERMOSAD PAWEŁ KACZMARCZYK nie jest wymagane, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji przez TERMOSAD PAWEŁ KACZMARCZYK kontaktu z Panią/Panem.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane przez  TERMOSAD PAWEŁ KACZMARCZYK do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe TERMOSAD PAWEŁ KACZMARCZYK nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, i nie wykonuje procesu profilowania.